Refael Group

תקנון תנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות

*הכתוב מטה מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר, ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד*

תקנון תנאי השימוש באתר

כללי

אתר https://refaelnadlan.co.il (להלן: "האתר") מופעל ע"י רפאל א.ג. יזמות בע"מ (להלן: "החברה" או "קבוצת רפאל נדל"ן"), בכתובת האינטרנט הנ"ל ומטרתו פרסום פרויקטים שונים של החברה, מאמרים אינפורמטיביים, כתבות ועוד (להלן: "המוצר)".

הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש שלהלן (להלן: "התקנון"). אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון, והוא מהווה את הבסיס המשפטי לכל שימוש, פעולה או התקשרות שתעשה במסגרת האתר.

הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

קניין רוחני

האתר וכל המידע שבו, לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה מכל מין וסוג שהוא, לרבות סרטונים, תמונות, טקסטים, וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל, ומהווים קניין רוחני בלעדי של החברה ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מהחברה.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

תוכן ושימוש באתר

החברה שואפת לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו, בשל עניינים טכניים, תקלות של צד שלישי, וכן הפרעות בזמינות האתר. לכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות או הורדת האתר.

קישורים לאתרים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.

התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של החברה ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתקנון זה למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.

מצגים ופרסומים באתר

המשתמש מאשר ומסכים כי כל המידע המופיע באתר או כל חומר או מידע שהגישה אליו נעשית באמצעות האתר, מוצגים למשתמש כמות שהם (AS-IS). בכפוף לכך, ולהסתייגויות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין לראות במידע המסופק והמוצג באתר, משום מתן התחייבות /או מצג כלשהו, במפורש או במכלל או מכוח כל דין, כלפי המשתמש או צדדים שלישיים, כולל מצגים ו/או התחייבות כלשהם בנוגע לרווח עתידי כשלהו מהפרויקטים המוצגים באתר, או מצגים בנוגע לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק ורמת העדכון של המידע המוצג באתר. המשתמש מסכים ומבין כי הפרסום באתר החברה לגבי הפרויקטים אינו מכיל את כל הפרטים המלאים אודות כל פרויקט, ולמשתמש לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי החברה בנוגע לכך.

עוד מאשר המשתמש ומסכים כי הפרסום באתר אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ המתחשבים בנתונים ובצרכיו הפרטניים של המשתמש לרכישה או לביצוע עסקאות, ואין בהם משום המלצה או תחליף לשיקול דעת העצמי של המשתמש. לאור זאת, החברה לא תחוב בכל אחריות מכל מין וסוג שהיא לגבי החלטות או פעולות שיתקבלו או ייעשו בהסתמך על המידע המסופק באתר.

בכל מקרה, המשתמש מסכים ומאשר כי הוא יטול על עצמו בלבד את האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובעים מכל שימוש שייעשה באתר או במידע הנמצא בו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה או מי מטעמה, עושים כל שביכולתם על מנת לוודא את תקינות האתר וכן את איכותו, אמינותו, שלמותו ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר החברה. עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח או להתחייב שתקינות או רציפות פעילותו של האתר ושל המידע או השירות הניתינים יהיו חפים משגיאות. לאור זאת, ההחלטה להשתמש באתר והאחריות על תוצאות בו תהיה אך ורק על המשתמש בלבד, ולחברה לא תהיה כל אחריות כלפי המשתמש בגין כל נזק או הפסד כלשהו הנובעים במישרין או בעקיפין בכל דרך שהיא לשימוש באתר.

ניהול המשתמשים והמבקרים באתר

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש, בין אם באמצעות כתובת ה- IP של המחשב בו הוא עושה שימוש ובין אם על-פי כתובת ה- ,MACID ואף גם בהתאם למדינת המוצא של המשתמש, וזאת ללא צורך לספק הסבר כלשהו למשתמש האתר.

יצירת קשר בעניין תנאי השימוש

בכל שאלה ו/או בירור, וכן בכל פנייה אחרת בעניין פגיעה בזכות או תוכן פוגע, יש ליצור קשר באמצעות כתובת המייל info@refaelnadlan.co.il או באמצעות הטלפון במספר 03-3904404.

מדיניות הפרטיות של החברה

מאחר שהחברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה באתר, החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

מסירת פרטים אישיים לחברה

השימוש באתר לא כרוך במסירת פרטים ומידע אישי. עם זאת, אזורים שונים באתר, כגון בקשה לקבלת פרטים נוספים מהחברה ויצירת קשר עם החברה באופן מקוון, עשויים להיות כרוכים ברישום, מסירת פרטים ומידע אישי. "מידע אישי" במסמך זה – פירושו כל מידע שניתן לעשות בו שימוש באופן סביר על-מנת לזהות אותך, כולל שם מלא, טלפון, כתובת דוא"ל וכיוצ"ב.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי (כלומר, שם, כתובת דוא"ל ומספר טלפון) ובמוצרים ושירותים בהם התעניינת, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לקבלת מידע באתר.

חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, גרסת מערכת ההפעלה שברשותך, סוג הדפדפן, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט ( )IPשממנה פנית והמיקום המבוסס על כתובת זו, ועוד. כמו כן, החברה רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותים של צדדים שלישיים כדי לנתח מידע אנונימי, סטטיסטי או מצרפי בקשר עם השימוש באתר החברה, כולל מידע הנוגע לפעילותך באתר כאמור לעיל.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

 • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר.
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
 • לצורך שירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים.
 • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך.
 • ליצירת קשר כשהחברה סבורה שקיים צורך בכך.

המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה.

מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא
במקרים המפורטים להלן:

 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;
 • אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין;
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 • לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בחברה וכן שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה לא תחשוף בפניהם ביודעין את זהותך ללא הסכמתך;

שימוש ב-Cookies

האתר משתמש בתוכנות צוברות מידע, בעוגיות ודומיהן – דוגמת ( pixelלהלן יחדיו ""Cookies ו/או "עוגיות)" לצורך תפעולם השוטף והתקין, לשם אבטחת הנתונים בהם והמידע הנמסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירותים, לשם קבלת החלטות בנוגע לפרופיל שלך ו/או פעילותך, לשם אימות פרטים וזיהוי, מניעת הונאות ותרמיות, לשם שיפור חווית הגלישה והשימוש בשירותים ובאתרי החברה, תוך התאמת התכנים והשירותים להעדפותיך האישיות, לשם אפיון המוצרים המתאימים לך, להתאים עבורך פרסומות ותכנים הרלבנטיים אליך, אף בגלישתך באתר אחרים, הכל למטרות סטטיסטיות, מחקריות, שיווקיות ומסחריות, וכמובן לצרכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

אבטחת מידע

החברה מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיה. החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. עם השימוש באתר החברה, הינך מסכים למגבלות אבטחת המידע כאמור לעיל.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- ,1981כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל info@refaelnadlan.co.il או באמצעות פקס מס' 03-6777143 או בדואר רגיל אל: קבוצת רפאל נדל"ן, דרך מנחם בגין ,7רמת גן, מיקוד: 5268102.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ומדיניות הפרטיות ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע מהם יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

התקשרו עכשיו